Som mange har fått med seg er det nå foreslått å etablere fritidsrenovasjonsløsning som tilrettelegger for sortering i Salten.
Derfor er et nytt forslag til renovasjonsforskrift for Salten nå ute til høring, hvor det defineres at også fritidsboliger skal omfattes av denne forskriften.

- Som ansvarlig for å forvalte avfallsressursene, både fra husholdninger og fritidsboliger, står kommunene ovenfor en rekke krav til hva som skjer med avfallet og hvor mye som blir gjenvunnet. Iris er etablert for å ivareta dette ansvaret på vegne av kommunene og drifte den lovpålagte renovasjoen. Et felles mål er at så mye som mulig av avfallet som produseres skal kunne gjenvinnes til nye materialer. Dette krever ordninger som sikrer en god kildesortering, sier Pernille Devold Kolsing, leder for kommunikasjon og marked i Iris Salten IKS.  

Gul sekk til oppsamling av ekstra avfall"Gulsekken" er per nå det nærmeste man kommer en oppsamlingsløsning.

- Det finnes det omtrent 12 000 fritidsboliger i Salten. Den eneste oppsamlingsløsningen Iris tilbyr til disse kundene i dag, er en «gulsekk» hvor usortert avfall kan samles opp og settes ved vei. Gulsekken er ikke en løsning som oppfyller kravet om å tilretteleggge for sortering og gjenvinning av avfall, og derfor må en ny løsning på plass hvis vi skal tilby en løsning som er i tråd med dette., forklarer hun videre.  

Må vedtas av eierne  

Renovasjonsforskriften i Salten definerer ansvarsfordeling og omfanget av renovasjonstjenesten til husholdninger i Salten. Der er det fremhevet at det er et krav til kildesortering og at også fritidsboliger skal være tilknyttet en løsning som møter dette kravet.

Et høringsnotat som går gjennom forslaget til den nye forskriften ble lagt ut i desember 2022. Fristen for å gi innspill er satt til 28.februar. Før en ny renovasjonsforskrift kan være gjeldende, må den både godkjennes av av den øverste myndgigheten til Iris, Representantskapet, og av kommunestyrene i alle de ni eierkommunene.

Alle er velkomne til å gi sin kommentar/innspill til forslag til ny forskrift.

Høringsnotatet finner du her

- Dette er det juridiske rammeverket som må på plass før vi på noen som helst måte kan etablere en ordning. Og forskriften skal ikke være så spesifikk at den sier noe om størrelsen på et gebyr eller hvordan et system skal se ut. Den må være generell. Det er derfor vi i denne omgangen ikke har lagt ut en konkret løsning som sier at akkurat slik blir systemet for Salten, forklarer Kolsing.  

 

Ønsker å teste løsning i tre kommuner

 Administrasjonen i Iris har fått henvendelser fra kunder som ikke er fornøyd med graden av informasjon.   

- Vi får konkrete spørsmål om hvor stort gebyret skal være, hvordan løsningen ser ut og hva som er årsaken til at man vil innføre dette. Vi må først og fremst la saksgangen gå slik den skal, vi må ta det i rett rekkefølge: fritidsrenovasjonen må inngå som en del av renovasjonsforskriften før vi kan sette i gang med å teste løsninger. Gebyrstørrelsen bestemmes ut ifra hvordan en oppsamlingsløsning blir satt sammen. Den vanligste formen for løsning for fritidsrenovasjon i andre regionen er større oppsamlingspunkter på vei til/fra fritidsboligen, og ikke dunker ved hytta. Dette vil ikke være hensiktsmessig for mange områder i Salten, forklarer hun videre.

Hvis forslaget til ny forskrift blir godkjent, skal Fauske, Beiarn og Gildeskål være såkalte «pilot-kommuner» hvor man skal teste ut oppsamlingsløsninger. Dette er planlagt å kunne gjennomføres høsten 2023.

Når denne jobben er i gang, vil Iris kunne komme med et forslag til både en effektiv løsning og en ut forslag til gebyrmodell. 
 

Hva skal gebyret gå til  

- Et fritidsrenovasjonsabonnement vil ikke bli på størrelse med et husholdningsrenovasjonsgebyr, det må være helt klart, sier Kolsing. 

- Enkelte sitter også med oppfatningen av at Iris har en inntjening fra den lovpålagte renovasjonen. Det er ikke riktig. Gebyret den enkelte av oss betaler for renovasjonstjenesten, som inkluderer både innsamling av fem avfallstyper hjemme og miljøtorgtjenesten, skal gå i null. Det er kravet som settes til oss. Og det er kun kostnaden for å drifte husholdningsrenovasjonen som skal dekkes av dette gebyret. Derfor må det, hvis det blir vedtatt at det skal etableres en løsning for fritidsboliger, være en egen gebyrmodell for dette, sier Kolsing.  

- Iris kan heller ikke innføre gebyrmodellen eller størrelsen på gebyret, uten at Representantskapet, vårt øverste styringsorgan, godkjenner det. Det vil tidligst kunne foreligge et forslag til gebyrmodell høsten 2023. Og en innføring av et system for fritidsrenovasjon vil dermed ikke kunne være i gang før 2024, og det kun for noen kommuner, med mål om å ha det totale systemet på plass i 2025, sier Kolsing. 

Løpende informasjon om denne status for forslag om fritidsrenovason vil man finne på hjemmesidene til Iris. Der finner man også svar på de vanligste stilte spørsmålene og om saksgangen. Første orientering vil komme tett etter at høringsfristen går ut den 28.februar.   

Til informasjonsside fritidsrenovasjon