KjøpesenterCity Nord er en av 70 kunder på nettet til Bodø Varmesentral. Kjøpesenteret varmes opp av lokal flis produsert av trevirke fra husholdninger og næringsliv i Salten. 

- Vi har inngått en femårs-avtale med Bodø Energi Varme om levering av 10 000 tonn flis årlig i brenselssesongen. Dette tilsvarer rundt 400 vogntog. Omgjort til energi tilsvarer det et årlig strømforbruk til 2100 husholdninger, sier leder for marked og kommunikasjon i Iris, Pernille Devold Kolsing. Hun er meget godt fornøyd med at alt trevirke Iris får inn fra husholdninger og bedrifter i Salten utnyttes lokalt.  

Lokal ressurs

- Tidligere ble det meste vi produserte av flis sendt til energigjenvinning i Sør-Sverige med vogntog og båt. Med etableringen av Keiseren Varmesentral i 2015 har vi gradvis flyttet leveransene hit og fått redusert miljøutslippene, med kortere transportvei. Nå har vi fått på plass et langsiktig samarbeid med Keiseren, der vi selv står for 8000 tonn. Det er den mengden vi får inn til Vikan. Resten henter vi fra andre avfallsselskaper i Nordland, sier Devold Kolsing. 
- Fra Vikan går det opp til 40 vogntog i året med jern og metall til gjenvinning hos Celsa i Mo i Rana. Bilene som tidligere kjørte tomme tilbake til Bodø, tar nå flis fra Helgeland Avfallsselskap med på returen. Denne mengden utgjør rundt 1000 tonn, som vi kvalitetssikrer på Vikan før det leveres til Keiseren. 

 

 

Fjernvarme

Iris Produksjon håndterer og videreforedler alt avfall som kommer inn til anlegget i Vikan. Trevirke blir kvernet og siktet før det blir brukt som brensel i Keiseren Varmesentral.
  - I 2019 hadde vi en økning i trevirke på hele 37 prosent, og i år har vi fått en corona-effekt ved at mange har vært hjemme og brukt tid på oppussing. 
- Vi er opptatt av å videreforedle den råvaren trevirke er, og levere fra oss et miljøvennlig produkt som gir best mulig energiutnyttelse i Keiseren. Målet er at vi skal levere flis lokalt til fornybar fjernvarme, ikke bare de fem neste årene, men i uoverskuelig framtid, forteller Devold Kolsing. 

Varmesentral

 

God utnyttelse

- Men ville det ikke vært en bedre utnyttelse av trevirke å sende det til materialgjenvinning i stedet for å brenne det?
- Det finnes ingen gode argumenter for at vi som bor i Nord-Norge ikke skal bruke trevirke til oppvarming, særlig når vi har et lokalt topp moderne anlegg som kan bruke denne ressursen. Det vil være molbo-politikk å sende trevirke til Litauen og Polen med båt for å lage sponplater eller andre produkter. Samtidig har vi nok skog som nærmest råtner på rot.
  - Det er god bruk av ressurser å utnytte trevirke til gjenvinning lokalt, selv om EU foreløpig er av en annen oppfatning, sier Devold Kolsing. 
 

 

Reduserer med 100.000 liter diesel

I 2019 ble hele produksjonslinjen til Iris Produksjon for restavfall erstattet med nytt utstyr drevet av elektrisitet. Det har gitt en reduksjon på mer enn  50.000 liter diesel i året. Neste år vil også produksjonslinjen for trevirke bli elektrifisert. Dette vil gi en større miljøgevinst og en ytterligere reduksjon på over 40.000 liter diesel.
  - Vi beveger oss gradvis mot målet om null utslipp fra vår virksomhet i Vikan. Vi har et stykke igjen, men vil i løpet av to år klare å redusere forbruket på diesel med nærmere 100.000 liter, sier Bjørn Tore Navjord, produksjonsleder i Iris Produksjon.

Sentralvarmeanlegg

Forbehandlingen på Vikan gir en flis med god kvalitet for bruk i Keiseren Varmesentral, som har et fjernvarmenett som strekker seg fra Hovdejordet via Stormyra og ned til sentrum av Bodø. Rundt 70 kunder er påkoblet nettet, blant andre City Nord, sykehusene og Stormen.
  - Keiseren kan sammenlignes med et sentralvarmeanlegg. Vi varmer opp vannet til 100 grader før det sendes rundt i nettet til oppvarming i de bedriftene som er koblet på anlegget. Når temperaturen har sunket til 60 grader går vannet tilbake til oss og blir oppvarmet på nytt, sier direktør Monica H. Fjellstad i BE Varme.
  Hun er også meget godt fornøyd med at BE Varme nå kan nyttiggjøre seg lokal flis i sin produksjon.
  - Det er et viktig bidrag til det grønne skiftet når vi kan levere miljøvennlig, fornybar varme av en ressurs som ellers ville blitt transportert langt ut av regionen. Samarbeidet med lokale selskaper som Iris og Østbø gjør dette mulig. Det har også bidratt til at vi har faset ut mange oljekjeler i Bodø sentrum, påpeker Fjellstad.

 

 

Avlaster el-nettet

Også Bodø Energi gjør endringer for å ruste seg mot et større forbruk av elektrisitet til drift av biler og utstyr i framtiden.
  - Vi har stort fokus på å øke kapasiteten på termisk energi, som for eksempel fjernvarme. Da avlaster vi el-nettet slik at en større andel av elektrisiteten kan brukes til drift, og ikke oppvarming, sier Monica H. Fjellstad i BE Varme.