Den gamle forskriften ble vedtatt i forbindelse med etableringen av Iris Salten i 1994, og er moden for revisjon. 
Vi har et mål om at mest mulig av avfallet i vår region skal gjenvinnes. Derfor har vi innlemmet pliktig sortering av matavfall fra næringslivet i den nye forskriften.

Vi har videre gjort endringer i definisjoner i henhold til gjeldende lovverk og endret paragrafen om plikter og rettigheter. 
I tillegg til dette er det gjort flere andre endringer.

Gammel forskrift ligger på  på hjemmeiden til Iris.
Forslaget til ny forskrift finner du som vedlegg til denne siden.   (PDF, 241KB)

Eventuelle merknader til forskriften sendes til post@iris-salten.no, eller per post til Iris Salten iks, postboks 6094, 8031 Bodø innen høringsfristen 21. september.