Istedenfor en stor regning, vil det totale gebyret nå bli delt i fire og faktureres hvert kvartal. Vi håper at dette vil gjøre det enklere for deg å budsjettere husholdningens utgifter over året.

Selvkost og ekstra avgift på fakturaen

Selvkostprinsippet innebærer at det husholdningsgebyret du betaler skal dekke kostnadene Iris har ved å samle inn, behandle og resirkulere avfallet ditt. Det er ikke slik at gebyrene skal bidra til at Iris tjener (overskudd) på husholdningsrenovasjonen, men de skal heller ikke være så lave at man havner i et underskudd. Målet er å ha en nullbalanse mellom inntekter fra gebyrer og de faktiske kostnadene ved å levere avfallshåndteringstjenesten.

De siste årene har uforutsette hendelser ført til at det har vært dyrere å håndtere avfallet enn antatt. Det er tre sentrale grunner til dette:

  1. Konkursen til et transportselskap: Et firma som Iris hadde tegnet kontrakt med for å samle inn avfall i en del av Salten-kommunene gikk konkurs. Dette betydde at Iris måtte ta over jobben selv, rigge om driften og utvide den og dette økte kostnadene for tjeneste
  2. Pandemi: Under pandemien økte avfallsmengdene med 14 prosent nærmest over natta og kostnadene også. Mer avfall betyr mer kostnader.
  3. Generell prisøkning: Den generelle prisøkningen i samfunnet har økt kostnadene for transport og avfallshåndtering.

Selvkostregnskapet blir nøye kontrollert, og gjennomgått av eksternt revisjonsselskap for å sikre at de overholder selvkostprinsippet og forskriftens krav.

Hvordan påvirker dette deg?

For å dekke disse ekstra kostnadene Iris har hatt for å håndtere avfallet og komme tilbake til et balansert budsjett, blir en midlertidig ekstra avgift lagt til fakturaene for renovasjon. Den ekstra avgiften er på 162 kroner inkl. mva. per år i tre år fremover: 2024, 2025 og 2026. Dette ble vedtatt av Representantskapet, eierne til Iris, i Representantskapsmøtet den 18.november 2023.

Det er altså dette ekstragebyret som vises på en egen linje på den kvartalsvise fakturaen.