Kunder i de ni kommunene som Iris Salten IKS leverer renovasjon til, vil neste år oppleve å få en større regning enn foregående år. Dette forslaget ble vedtatt av styret i Iris Salten etter anbefaling fra administrasjonen. Selskapets representantskap skal behandle det foreslåtte regulativet den 3.november:

 • Renovasjonsgebyret økes med 12 prosent. Kostnadsveksten de siste årene gjør dette nødvendig.
 • I tillegg tilkommer det et ekstraordinært gebyr for 2024 på 100 kroner per boenhet per kvartal. Dette er en engangssum for 2024 som skal dekke tidligere underskudd. Det ekstraordinære gebyret kommer på samme faktura som ordinært gebyr.

 

Flere ekstraordinære år

Administrerende direktør Bjørn Ove Moum understreker at det aldri er ønskelig å sende en ekstraregning til kundene. Han forklarer at regelverket likevel krever det:

– Den lovpålagte renovasjonen skal drives etter selvkostprinsippet. Eventuelle overskudd eller underskudd skal jevnes ut. Nå har vi flere år med underskudd, og det må til slutt dekkes, sier Moum. Iris Salten forklarer underskuddet med flere ekstraordinære faktorer de seneste årene:

 • En konkurs i transportselskapet Retur AS førte til økte kostnader for Iris.
 • Under pandemien økte avfallsmengdene med 14 prosent nærmest over natta.
 • I forlengelsen av pandemien kom inflasjon og krevende konjunkturer. Dette ble forsterket etter Ukraina-krigen i fjor.

Administrerende direktør Bjørn Ove MoumAdministrerende direktør Bjørn Ove Moum

Må øke selve gebyret også

– Det er vanskelig å treffe hundre prosent på hva renovasjonen vil koste det neste året. Derfor blir det svingninger, som normalt vil jevne seg ut. Men når det kommer flere ekstraordinære hendelser etter hverandre, har det ikke skjedd, forklarer Bjørn Ove Moum. Derfor må man nå, senest fem år etter at underskuddet begynte å bygge seg opp, dekke det inn. Formelt handler det om å betale tilbake til selskapets «selvkostfond».

Summen av disse faktorene er også årsaken til at selve renovasjonsgebyret justeres opp fra og med neste år: Det har vært for lavt de siste årene, og ingenting tyder på at kostnadene vil falle.

– Derfor må vi øke renovasjonsgebyret med rundt 12 prosent, for å unngå fremtidige underskudd i selvkostregnskapet, sier Moum.

Kvartalsvis fakturering

Han understreker at renovasjonen er en lovpålagt tjeneste med et strengt regelverk, også for hvordan gebyret settes. Dette er ikke noe Iris Salten kan velge bort. Selskapet har samtidig forståelse for den situasjonen kundene står i, og understreker:

– Vi forstår at en høyere regning for noen kan bli utfordrende. Det er også for å bedre på dette at vi går fra halvårlig til kvartalsvis fakturering neste år, sier Bjørn Ove Moum.

Hva er selvkost og selvkostfondet?

Selvkostprinsippet er avgjørende for å opprettholde bærekraftige offentlige tjenester i Norge og sikre at kostnadene for tjenestene fordeles på en rettferdig måte blant brukerne.

 • Selvkostprinsippet er en økonomisk ordning som benyttes av offentlige virksomheter i Norge for å dekke kostnadene knyttet til tjenesteyting. Dette innebærer at virksomheten skal finansieres av brukerne av tjenesten, ikke av skattebetalernes midler.
 • Selvkostforskriften er regulert av Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og gir retningslinjer for hvordan selvkostprinsippet skal praktiseres.
 • Selvkosttjenesten finansieres hovedsakelig av gebyrer, avgifter eller brukerbetalinger som kreves av de som mottar tjenestene. Dette sikrer at de som nyter godt av tjenestene, også betaler for dem. Gebyrene skal kun brukes til å dekke kostnadene ved tjenesten, inkludert drift, vedlikehold og investeringer som er nødvendige for å opprettholde tjenestekvaliteten.
 •  Virksomhetene som opererer under selvkostforskriften må føre egne regnskaper for selvkostområdene.
 • Hensikten med selvkostfondet er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mer stabile. Fondet bygges opp av overskudd i selvkostregnskapet, og kan disponeres til å finansiere tidligere års underskudd eller inngå som finansiering av kommende års kostnader.
 • Selvkostregnskapet er gjenstand for nøye kontroll og revisjon for å sikre at de overholder selvkostprinsippet og forskriftens krav.

Avfallsbil som tæmmer dunker